: یک آدرس را برای بررسی وارد نمایید

http://site.com/ : شما باید آدرس را به صورت کامل وارد نمایید, برای مثال: یک سایت را برای بررسی کامل وارد نمایید

http://site.com/ : شما باید آدرس را به صورت کامل وارد نمایید, برای مثال